Werken gashouders

De omwonenden van de Tondeliersite hebben hedenmorgen een rondschrijven in de bus gekregen van Stad Gent met uitleg over de werken aan de gashouders.

De werken zijn officieel gestart. Het groen en afval rond de gashouders zijn verwijderd, en er is een 3D-scan gemaakt. Inmiddels is er ook een torenkraan geplaatst waarmee de gashouders geleidelijk gedemonteerd worden. Tegelijkertijd zullen er grondwerken worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer zullen deze werken enkele weken of maanden in beslag nemen. Dat kan enige geluidshinder veroorzaken en hinder van de stroomgroep die nodig is om de torenkraan te bedienen. Verder kan er hinder zijn door de aan- en afvoer van materialen.

Eén gashouder zal maximaal gerestaureerd worden, de andere wordt minimaal gerestaureerd. Ook de pomphuisjes, pompput en taluds (hellingen) worden aangepakt. Er wordt zoveel mogelijk geopteerd voor recuperatie van het bestaand materiaal en het gebruik van historische technieken.

Voor meer info: fm.themagebouwen@stad.gent | 09 / 267 15 90